Gwarancje

 kotlownia
I. Okres gwarancji
z godny z danymi producenta na dzień 27.12.2016 (dane ze strony www.dedietrich.pl)
1. Spółka De Dietrich Technika Grzewcza (DDTG) udziela gwarancji właściwego i zgodnego z instrukcją działania urządzenia zakupionego i zainstalowanego na obszarze RP na okres:
1) 10 lat na korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP;
2) 8 lat na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów MCR3, MCR3 PLUS, korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej SR…SN i SW…SN;
3) 7 lat na wymienniki aluminiowo-krzemowe innych kotłów;
4) 5 lat na stalowy wymiennik MCR/II, MCR Home, żeliwne wymienniki kotłów stojących, panele solarne, korpusy pozostałych podgrzewaczy c.w.u., systemy spalinowe;
5) 2 lata na wiszące kotły niekondensacyjne z ich wymiennikami, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne;
7) 1 rok na części zamienne,
6) 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki.
2. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat na wybrane urządzenia. Szczegółowe informacje na www.dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji.
II. Warunki gwarancji
1. Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez DDTG jest:
a) zakup produktów: u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży
b) dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów
2. Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie firma Serwisu Gwarancyjnego DDTG bądź autoryzowana przez DDTG firma instalacyjna (aktualne wykazy na www.dedietrich.pl).
3. Uzyskanie uprawnień, o których mowa w punkcie I, wymaga:
a) Rejestracji urządzenia w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na www.dedietrich.pl w ciągu 7 dni roboczych od dnia uruchomienia. Obowiązek rejestracji należy do firmy wykonującej pierwsze uruchomienie, o którym mowa w punkcie II/1b,
b) Terminowe przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub firmę instalacyjną corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń,
c) Zarejestrowania przeglądów w SKG w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przeglądu.
4. Wszystkie kotły DDTG, o których mowa w paragrafie I „Okres gwarancji”, muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnioną wodą o składzie chemicznym określonym w wytycznych producenta. Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu z.w.u.
5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:
a) niewłaściwego transportu i magazynowania
b) niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji.
c) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.
6. Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko dla urządzeń, których uruchomienie i przeglądy zostały zarejestrowane w SKG.
7. Spółka DDTG pokrywa koszt uruchomienia niektórych kotłów, aktualny wykaz kotłów na stronie www.dedietrich.pl. Zakres czynności uruchomienia opłacanych przez De Dietrich opisuje instrukcja kotła w rozdziale „Uruchomienie”. Za wszelkie dodatkowe prace płaci zleceniodawca. Uruchomienia pozostałych kotłów pokrywa zleceniodawca usługi.
8. Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, na koszt DDTG i za jego zgodą. Pełny, aktualny wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl
9. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.
10. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych obowiązków powoduje utratę wszelkich uprawnień przysługujących Użytkownikowi z gwarancji. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaż i Dostaw.